Ons beloningsbeleid

BSB voert een beheerst beloningsbeleid, die in lijn is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wft en het onderliggende Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Het beloningsbeleid van BSB is erop gericht om gekwalificeerd personeel te hebben en te behouden en het bevorderen van de integriteit en soliditeit van de onderneming.  Het beloningsbeleid waarborgt dat er geen prikkels van uitgaan die afbreuk doen aan de belangen van de klanten en andere stakeholders van BSB. Het beloningsbeleid van BSB omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Salaris
BSB kent een salarisgebouw dat is gebaseerd op een indeling van functies met bijbehorende salarissen. Overuren worden in aanvulling op het salaris uitbetaald.

Salarisverhoging en Variabele beloning
Jaarlijks worden de medewerkers beoordeeld op hun functioneren. Deze beoordeling kan aanleiding geven voor een verhoging van het salaris en het toekennen van een bonus aan de medewerker. De beoordeling geschiedt op grond van per functie vastgestelde competenties en afgesproken doelen. De variabele beloning is gerelateerd aan het behalen van de afgesproken doelen.

Personeelscondities
Medewerkers kunnen producten van BSB afsluiten tegen personeelscondities. Dit houdt in dat medewerkers korting krijgen op de premie van producten van de eigen organisatie. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd. De medewerker is geenszins verplicht de producten van BSB af te sluiten, dit geschiedt op vrijwillige basis. Daarnaast bestaat voor alle medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering en de collectieve pensioenregeling.