Privacystatement

Privacystatement BSB Volmachten

BSB Volmachten respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verwerking persoonsgegevens
BSB Volmachten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit weten regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
• Het uitvoeren van marketingactiviteiten
• Fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
• Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:
• Uw voor- en achternaam • Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Overige financiële en persoonlijke gegevens
Gegevens van lopende financiële producten

Eenieder die namens ons kantoor inzage heeft in persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een uitvaartverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Opnemen telefoongesprekken
BSB Volmachten kan telefoongesprekken opnemen ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast kan BSB Volmachten telefoongesprekken opnemen voor trainings-, coachings-, en beoordelingsdoeleinden en voor het evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. U heeft bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Raadplegen bij de Stichting CIS
te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

Uw rechten
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelfs uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

BSB Volmachten
Postbus 322 6160
AH Geleen
info@bsbvolmachten.nl

Ook kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

Delen met derden
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, Kifid en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze website
Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het bezoek en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden.
 
Nieuwsbrief
Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en prospects willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Het e-mailadres van klanten en prospects van ons kantoor wordt automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.

Contactformulier
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via deze cookies wordt informatie over uw bezoek aan onze website bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan is het niet mogelijk om gebruik te maken van de beveiligde internetdiensten van BSB Volmachten.

Wat doen deze cookies?
Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van onze website goed werken. Wanneer u bijvoorbeeld inlogt op onze site, bewaren deze cookies uw gegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en worden functionele cookies genoemd. Wij maken ook gebruik van first party cookies. Deze cookies verzamelen en analyseren bepaalde gegevens over uw bezoek aan deze website, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van uw bezoek op onze site. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden indien u een volgende keer onze website bezoekt. BSB Volmachten verzamelt geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u zelf aan ons gegeven hebt.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. U kunt deze ook automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser zelfs zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Tot slot kunt u ook uw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken, zoals het inloggen.

Internetsites van derden
Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Dit privacystatement is daarop niet van toepassing. BSB Volmachten draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de website die u bezoekt.

U heeft een klacht
Heeft uw klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u ons privacystatement regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Geleen, 17 februari 2020