Fraudebeleid

Fraudebeleid
In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen en ons doelbewust benadelen om bijvoorbeeld een (hogere) schadevergoeding te krijgen.
Voorbeelden van fraude:
 • opzettelijk onjuiste gegevens geven bij de aanvraag van een verzekering (bijvoorbeeld over het schadeverloop, eerdere royementen of een strafrechtelijk verleden);
 • liegen over de gezondheid bij een inkomensverzekering;
 • meer geld en/of goederen opgeven dan daadwerkelijk is/zijn gestolen bij een inbraak;
 • betrokkenheid bij brandstichting;
 • medische schade overdrijven of dubbel claimen.
 
Hoe sporen wij fraude op?
Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims voeren wij een aantal controles uit. Daarbij kan het soms noodzakelijk zijn om nader onderzoek te verrichten.  Hierbij moeten wij ons  houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Wij onderschrijven daarbij in ieder geval:
Indien wij vermoeden dat er sprake is van fraude informeren wij de desbetreffende verzekeraar. Zij zullen het onderzoek dan overnemen.
 
Wat doen wij bij fraude?
Als de maatschappij vaststelt dat er fraude is gepleegd, kunnen onderstaande maatregelen worden genomen. Hierbij worden de privacyregels in acht genomen.
 • schade niet vergoeden
 • terugvorderen van een al betaalde claim
 • de polissen beëindigen
 • aangifte doen bij de politie
 • het melden van de betrokkene op waarschuwingslijsten
 • de fraude vastleggen in ons incidentenregister
 • uitsluiten voor toekomstige verzekeringen
Daarnaast geldt voor de interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van €532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, kunnen ook interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.
 
Opschortende voorwaarden
Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met jou sluiten op grond van nationale of internationale (sanctie)regels. De overeenkomst komt niet tot stand als jij of een andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst. Wij toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.
Wij voeren de toetsing zo snel mogelijk uit. Als jij of een andere belanghebbende niet voorkomt op een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf ingangsdatum die op de polis staat. Als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst, informeren wij de aanvrager daarover schriftelijk. Wij doen dit in ieder geval binnen 10 dagen nadat wij de polis hebben verzonden.
De opschortende voorwaarde luidt: De overeenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet of regelgeving financiële diensten te verlenen voor of aan:
 • verzekeringnemer;
 • verzekerden, medeverzekerden en andere (rechts) personen die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst;
 • vertegenwoordigers en gemachtigden van het bedrijf van verzekeringnemer;
 • uiteindelijk financieel belanghebbenden bij het bedrijf van verzekeringnemer. Verder toetsen wij gedurende de looptijd van de verzekeringsovereenkomst regelmatig of jij of een andere belanghebbende bij de verzekering voorkomt op een nationale- of internationale sanctielijst. Als dit het geval is, hebben wij het recht de verzekering met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 
Conflicterende belangen
Het kan voorkomen dat er conflicterende belangen (dreigen te) ontstaan tussen de bemiddelaar en de gevolmachtigd agent. Immers, de bemiddelaar behartigt primair de belangen van haar klanten, waarbij de gevolmachtigd agent juist optreedt namens verzekeraars. Daarom hebben wij een procedure conflicterende belangen.