Ons Kantoor

Welkom bij BSB Volmachten in Geleen

Sinds begin 2021 zijn wij verhuisd naar ons nieuwe kantoor aan de Markt 5 in Geleen.

Wat doen we?

Als gevolmachtigd agent bieden wij uitsluitend verzekeringen aan via onafhankelijke intermediairs. Deze intermediairs werken vaak niet uitsluitend met ons samen, meestal beschikken deze tussenpersonen ook nog over samenwerkingsovereenkomsten met andere verzekeraars.

Wij treden op als gevolmachtigd agent, dat wil zeggen dat wij door de assurantietussenpersoon ingediende aanvragen of mutaties beoordelen en al dan niet over gaan tot acceptatie. Als wij een aanvraag of mutatie accepteren dan maken wij een polis op. Daarnaast behandelen wij de door u ingediende schades en zijn wij verantwoordelijk voor het tijdig prolongeren van uw verzekeringen.

De verzekeraar die ons een volmacht heeft verleend is over het algemeen niet actief betrokken bij uw individuele verzekering. Zij verstrekken ons richtlijnen en instructies waaraan wij ons moeten houden. Pas bij grote risico’s of grote schades vindt er overleg met de verzekeraar plaats.

Door onze intensieve samenwerking en korte lijnen met de tussenpersonen zal de bemiddelaar in eerst instantie proberen de verzekeringen bij ons onder te brengen. Als onze verzekeringsproducten niet passend of niet mogelijk zijn, dan zal de bemiddelaar alternatieven van andere verzekeraars onderzoeken.

Hoewel BSB haar bemiddeling (BSB Verzekeringen) en volmachtactiviteiten (BSB Volmachten) in verschillende juridische entiteiten uitoefent, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen de bemiddelaar en het volmachtkantoor. De bemiddelaar bewaakt in deze gevallen uw belangen, terwijl BSB Volmachten de belangen van de verzekeraar bewaakt. Klik hier voor de procedure.

Wij werken samen met meerdere onafhankelijke assurantiekantoren. Wilt u graag meer informatie over deze kantoren, bijvoorbeeld of er een met ons samenwerkend kantoor bij u in de buurt gevestigd is, neem dan contact met ons op.

Register Gevolmachtigd Agent
Vier medewerkers van BSB Volmachten, Dave Damoiseaux (GA0071, Diane Cox (GA0974), Jeroen Schrijen (GA0975) en Remco Schenkhuizen (GA0014) zijn ingeschreven in het Register Gevolmachtigd Agent. Objectiviteit, zorgvuldigheid en integriteit. Dat zijn de kernwaarden van een geregistreerd Gevolmachtigd Agent, RGA. De eisen waaraan de RGA moet voldoen gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht en hebben betrekking op het transparant vastleggen en onderhouden van het deskundigheidsniveau. Kijk op www.registergevolmachtigdagent.nl voor meer informatie.

Beloningsbeleid
BSB voert een beheerst beloningsbeleid, die in lijn is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wft en het onderliggende Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Het beloningsbeleid van BSB is erop gericht om gekwalificeerd personeel te hebben en te behouden en het bevorderen van de integriteit en soliditeit van de onderneming. Het beloningsbeleid waarborgt dat er geen prikkels van uitgaan die afbreuk doen aan de belangen van de klanten en andere stakeholders van BSB. Het beloningsbeleid van BSB omvat elke vorm van beloning en heeft betrekking op alle medewerkers binnen de organisatie.

Salaris
BSB kent een salarisgebouw dat is gebaseerd op een indeling van functies met bijbehorende salarissen. Overuren worden in aanvulling op het salaris uitbetaald.

Salarisverhoging en Variabele beloning
Jaarlijks worden de medewerkers beoordeeld op hun functioneren. Deze beoordeling kan aanleiding geven voor een verhoging van het salaris en het toekennen van een bonus aan de medewerker. De beoordeling geschiedt op grond van per functie vastgestelde competenties en afgesproken doelen. De variabele beloning is gerelateerd aan het behalen van de afgesproken doelen.

Personeelscondities
Medewerkers kunnen producten van BSB afsluiten tegen personeelscondities. Dit houdt in dat medewerkers korting krijgen op de premie van producten van de eigen organisatie. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd. De medewerker is geenszins verplicht de producten van BSB af te sluiten, dit geschiedt op vrijwillige basis. Daarnaast bestaat voor alle medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering en de collectieve pensioenregeling.

Fraudebeleid
Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude en onmiskenbare invloed op de schadelast. Hiervoor hebben wij een fraudebeleid. Klik hier voor uitgebreidere informatie.

Procedure betaalachterstand
Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo op uw rekening hebt staan. Dan lukt het ons niet om de premie van uw schadeverzekering te incasseren. Het kan ook gebeuren dat u een keer vergeet de premie over te maken. In beide gevallen is er sprake van een betalingsachterstand. Klik hier voor de procedure betaalachterstand.

Preventie info
Verzekeringen worden afgesloten omdat u zich wilt beschermen tegen de financiële gevolgen bij het oplopen van schade. Echter schade betekent in veel gevallen meer dan financieel verlies. Denk bijvoorbeeld een de situatie waarbij uw huis is afgebrand. Voor de financiële schade (een nieuw huis en nieuwe inboedel) kunt u zich goed verzekeren, echter de emotionele schade is meestal ook zeer groot. Immers veel dingen waaraan u gehecht was, zullen nooit meer terug komen. Het vervangen van deze zaken door nieuwe vergoedt dus enkel de financiële schade.

Het is daarom altijd beter om schade te voorkomen, hoe goed u ook verzekerd bent. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” hebben wij www.preventieinfo.nl speciaal voor u gemaakt. Via deze website willen wij u handige tips en handvaten geven om de kans op schade tijdens uw dagelijks leven te verkleinen.

Bekijk een impressie van ons kantoor