Brandverzekering: vangnet  of lege huls?

Verzekeren anno 2022 heeft alleen zin als de ondernemer vanuit risicobewustwording stappen heeft gezet om schade te voorkomen (preventie) en – als het dan toch fout gaat – de gevolgen daarvan te beperken (schadebeheersing). Menno Sombroek geeft een update over risicobeheer en zakelijke brandverzekeringen. Door de steeds grotere noodzaak van preventie ziet hij dat een goede samenwerking tussen de installatie-branche en verzekeringsadviseurs belangrijker

Het afsluiten (bemiddelen) van brand- en/of uitgebreide gevaren verzekeringen (UGV) voor de zake-lijke markt is anno 2022 minder eenvoudig dan het pakweg 10 jaar geleden was. Accep-tanten (underwriters) bij verzekeraars en assuradeuren zijn kritisch bij de acceptatie van aangeboden risico’s. Maar ook tijdens de looptijd van de polis is aan de kant van verzekerde waakzaamheid geboden. De kritische houding van verzekeraars bij acceptatie en de soms geringe risk appetiteheeft diverse oorzaken, waarover ik in het kader van dit artikel niet verder zal uitwei-den. Feit is wel dat verzekeraars (in de breedte) specifieke risico’s überhaupt niet meer wensen te accepteren. Bedrijfsverza-melgebouwen en recyclingbedrijven zijn daar voorbeelden van.

Preventie-eisen en verzekerings-clausules
Het strenge acceptatiebeleid bij verzekeraars uit zich ook in het opstellen van verzekeringsvoorwaarden, en met name in de opmaak van specifieke clausules die deel uit maken van de verzekeringsovereenkomst. Ja, de polis is afgegeven, verzekerde heeft premie betaald, maar dit alles biedt nog geen zekerheid dat in geval van schade verzekeraars tot uitkeren overgaan. De door verzekeraars verplicht gestelde preventie-eisen om bijvoorbeeld het brandrisico te verkleinen, worden veelal in clausules vertaald. Clausules zijn uitbreidingen of juist beperkingen op de polisvoorwaarden. De clausules komen vooral voor bij brandverzekeringen, zoals de gebouwenverzekering en inventaris- en goederenverzekering. De polisvoorwaarden zijn algemeen en gelden voor ieder bedrijf met de betreffende verzekering. De clausules zijn afgestemd op het betreffende bedrijf of risico. Maar dat betekent niet dat iedere clausule maatwerk is

 

Zachte clausules en garantie- clausules.
Bij de inhoud van de clausules – en dus ook voor wat betreft de eventuele impact ervan – is er een duidelijke kentering zichtbaar. De zachte clausules, die bij het niet nakomen ervan leidden tot een penalty van bijvoorbeeld 10 procent van het schadebedrag, zijn vaak al vervangen door garantieclausules. Bij een garantieclausule kan de verzekeraar het standpunt innemen dat er geen dekking wordt verleend als aan de eisen in de clausule geen invulling is gegeven.

Omgekeerde bewijslast
Deze gevolgen blijven achterwege als verzekerde aannemelijk maakt dat de schade niet is veroorzaakt of is vergroot door het niet nakomen van de eisen gesteld in de clausule. Maar er is wel sprake van omgekeerde bewijslast. Omgekeerde bewijslast houdt in dit verband in dat verzekerde zelf moet bewijzen dat de schade niet is ontstaan of is vergroot omdat (bijvoorbeeld) de elektrische installatie niet was gekeurd.

Voorbeelden van hoe het fout kan gaan
Helaas hebben we de laatste jaren genoeg voorbeelden gezien van ondernemers die in grote problemen komen na een schade. Er werd niet voldaan aan de preventie-eisen die in de clausules waren opgenomen. Zoals een horecaondernemer die elektra wel liet keuren, maar niet door een erkend installateur. Er ontstond brand met heel veel schade tot gevolg. Het bedrijf moest helemaal opnieuw opgebouwd worden met hulp van externe investeerders. Want er kwam geen schade-uitkering van de verzekeraar. Ook bij een boekhandel ging het fout bij de elektrische installatie. Door de jaren is door verschillende installateurs in de meterkast gewerkt. Bij schade blijkt er vervolgens geen keuringsrapport te zijn. Ook in dit geval is dit aanleiding voor de verzekeraar om de schadeclaim af te wijzen.

Veel voorkomende clausules bij zakelijke verzekeringen Alarminstallatie
Zorg voor een goed werkende installatie met onderhoudscontract. De installateur bepaalt op basis van waarde concentratie en aantrekkelijkheid van de goederen welke klasse er nodig is. Blusmiddelen Zorg voor voldoende blusmiddelen en laat je hiervoor adviseren door een erkend bedrijf.

Buitenopslag
Het is niet toegestaan om goederen, emballage en pallets binnen een afstand van 10 meter van de gevel op te slaan. Elektrische installatie De elektrische installatie moet je minimaal iedere 3 of 5 jaar laten keuren door een erkend installatiebureau volgens NEN 1010/3140 of Scope 10. Na de keuring moet er een herstelverklaring worden afgegeven. Isolatie De materiaalkeuze is bepalend of er dekking mogelijk is.Zonnepanelen De installatie en keuring moet op de juiste manier uitgevoerd worden. Scope 12 is hier de norm.

Noodzaak van preventie
De dekking van (brand)verzekeringen is meer dan ooit afhankelijk geworden van een veelvoud aan preventie-eisen. De door verzekeraars afgegeven polissen, zijn commodity’s geworden met weinig speelruimte voor aanpassingen en maatwerk. Garantie-clausules zullen steeds meer worden ingeroepen. Daarom is het belangrijk dat adviseurs hun relaties steeds meer begeleiden in het voorkomen van schade. In de distributie- en adviesketen is het daarom noodzakelijk dat de adviseurs en gecertificeerde beveiligingsbedrijven gaan samenwerken, kennis met elkaar delen en gezamenlijk bedrijven van advies voorzien. Voorkomen is beter dan verzekeren Het verkleinen van risico’s met als sluitstuk een vangnet (polis) voor calamiteiten en/of financiële schade die niet te dragen is, is in de hectiek van het ondernemen niet altijd top of mind bij de ondernemer. Mijn boodschap is dat verzekeren anno 2022 alleen zin heeft als de ondernemer vanuit risico-bewustwording stappen heeft gezet om schade te voorkomen (preventie) en – als het dan toch fout gaat – de gevolgen daarvan te beperken (schadebeheersing). De verzekering is immers in het meest negatieve scenario niets meer dan een lege huls als niet is voldaan aan de clausules. Een professionele adviseur weet welke minimale beveiliging vereist is en kan – in samenwerking met de beveiligingsbranche en installateurs – het complete advies geven. Het bewaken van bijvoorbeeld keu-ringstermijnen is vervolgens cruciaal. Bedrijven moeten de adviseur tussentijds altijd informeren over wijzigingen. Denk daarbij aan verbouwingen, toename van goederen of voorraden, plaatsen van zonnepanelen.

Conclusie
De verscherping van acceptatie- en preventie-eisen zal uiteindelijk leiden tot een beheersbare schadelast op basis waarvan verzekeraars weer meer ruimte gaan zien om met tarifering en eisen wat meer te differentiëren. Tenslotte is elke ondernemer gebaat bij passende verzekeringsovereenkomsten die bij schade doen waarvoor zij bedoeld zijn: schadeloosstellen. Om dit te bereiken moeten we samen optrekken. Adviseurs en installatiebranche, zoek elkaar meer op!

Bron: Brandveilig.com