Wat betekent de invoering van de vergelijkingskaart voor uw BAVAM-polis

Per 1 april 2023 is de vergelijkingskaart ingevoerd. De vergelijkingskaart vervangt het bestaande dienstverleningsdocument. (DVD). Voor die adviseurs die gebruik maken van het huidige dienstverleningsdocument geldt dat men uiterlijk 6 maanden na 1 april moet zijn overgegaan naar het gebruik van de vergelijkingskaart. Bij de Vereende/ BAVAM komen veel vragen binnen over de gevolgen van de invoering van de vergelijkingskaart voor de dekking van de BAVAM polis.

Vragen
Een van de belangrijkste wijzigingen die de vergelijkingskaart inhoudt is dat het kantoor verplicht is bij de klant aan te geven dat men adviseert op basis van afhankelijkheid of onafhankelijkheid. Ter verduidelijking van wat wordt verstaan onder onafhankelijk advies, heeft de AFM een extra toelichting opgenomen in de Nota van toelichting bij de Nrgfo. De AFM heeft aangegeven te hebben gekozen voor het pragmatisch vaststellen van de grenswaarden waarbij wordt uitgegaan van circa 60% van het totaal aantal actieve aanbieders met relevant productaanbod met een maximum aantal van 20. Kan een adviseur hieraan niet voldoen, dan mag die adviseur zichzelf in de vergelijkingskaart niet als onafhankelijk voor dat product presenteren. De AFM heeft hierbij benadrukt dat de normen niet zien op adviesregels die toegepast worden in individuele adviestrajecten.

Op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, zien wij op dit moment geen reden om wijzigingen in de voorwaarden en dus de dekking van de BAVAM polis aan te brengen. Wij zullen de ontwikkelingen op dat gebied nauwlettend blijven volgen.

Voor alle duidelijkheid: eventuele opgelegde publiekrechtelijke sancties als gevolg van het onrechtmatige gebruik van de term “onafhankelijk” vallen niet onder de dekking van uw BAVAM polis. Dit is overigens geen wijziging ten opzichte van de huidige polisvoorwaarden.

Advies
Het advies is om voor een tijdige vervanging van uw DVD door de vergelijkingskaart zorg te dragen. Vanaf 1 oktober 2023 mag namelijk alleen nog de vergelijkingskaart worden gebruikt. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de AFM-webpagina en de handleiding die daar is te vinden. Op de site van Adfiz is eveneens nadere informatie over de vergelijkingskaart te vinden.